Kati Lahtinen
1997
ISBN 951-97101-3-2
135 sivua
Pehmeäkantinen, nidottu

Hinta 22 € (+ alv)
Henkilöjäsenille ja opiskelijoille erikoishinta

Hinta
24,20 €
Rakennusten kunnossapidon kustannukset

Rakennusten kunnossapidon kustannukset

Esittely

Tutkimuksen tausta

Kunnossapitoyhdistys on aikaisemmin keskittynyt teollisuuden kunnossapidon tutkimiseen. Kuitenkin Suomen rakennukset muodostavat suurimman osan kansallisvarallisuudestamme, ja niiden kunnossapitoon ja perusparantamiseen käytetään vuosittain huomattavia summia rahaa. Tästä syystä Kunnossapitoyhdistyksessä on herännyt mielenkiinto myös rakennuskannan kunnossapitoon.

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää rakennusten kunnossapidon kokonaiskustannukset sekä rakennusosittain että rakennustyypeittäin jaettuina vuodelta 1995. Osatavoitteena on kunnossapitosanaston selkiinnyttäminen ja hoidon ja kunnossapidon sekä kunnossapidon ja perusparannuksen välisten rajojen täsmentäminen.
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on osoittaa koko kiinteistöalan henkilöstölle, että rakennusten kunnossapito on tärkeää jo yksistään kunnossapitoon hupenevan rahamäärän vuoksi.

Tutkimuksen rajaukset

Tutkimuskohderyhmäksi valittiin aluksi kaikki muut rakennustyypit paitsi teollisuusrakennukset. Teollisuusrakennukset jätettiin pois sen vuoksi, että Kunnossapitoyhdistyksen teettämissä teollisuuden kunnossapitotutkimuksissa olivat mukana myös rakennusten kunnossapitokustannukset. Asuinrakennukset otetaan mukaan osaksi kirjallisuustutkimusta, jolla täydennetään tutkimuksen empiiristä osaa. Tutkimuksen edetessä empiirisen tutkimuksen kohderyhmäksi rajattiin pirkanmaalaiset liike- ja toimistorakennukset sekä opetus- ja hoitoalan rakennukset.

Empiirisen tutkimuksen otoksen kannaksi valittiin Pirkanmaan rakennuskanta, koska Pirkanmaan rakennuskanta vastaa ominaisuuksiltaan keskimäärin koko Suomen rakennuskantaa. Tällöin otoskoko pysyi kohtuullisena ja tuloksen yleistettävyys on suhteellisen luotettava.
Tutkimuksen suoritus

Tutkimus suoritettiin yhteistyössä Tampereen teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden ja koneensuunnittelun laitoksilla. Tutkimukseen kuuluivat kirjallinen tutkimus kunnossapidon käsitteistä kiinteistöalalla ja teollisuudessa. Samoin tutkittiin Suomessa aikaisemmin tehdyt kunnossapito- ja korjauskustannuksia käsitelleet tutkimukset.

Tutkimuksen empiirisessä osuudessa selvitettiin liike- ja toimistorakennusten sekä opetus- ja hoitoalan rakennusten kunnossapitokustannukset tilinpäätöstietojen ja muiden kunnossapitokustannustietojen perusteella. Näin saatuja tuloksia täydennettiin muista tutkimuksista saaduilla asuinrakennusten kunnossapitokustannustiedoilla. Näillä tiedoilla yhdessä päästiin tutkimuksen päätavoitteeseen.


Sisällysluettelo


1 JOHDANTO


2 KUNNOSSAPITO RAKENNUKSISSA JA TEOLLISUUDESSA
2.1 Rakennusten kunnossapito
2.1.1 Käsitteet /Kiinteistönpidon perussanastoa/
2.1.2 Rakennusten kunnossapidon työvälineitä
2.2 Teollisuuden kunnossapito
2.2.1 Keskeisimmät käsitteet
2.2.2 Kunnossapitotutkimukset
2.3 Teollisuuden ja rakennusten kunnossapitoajattelun erot


3 RAKENNUSTEN KUNNOSSAPITOTYÖT
3.1 Hoidon, kunnossapidon ja perusparannuksen erottelu
3.1.1 Nykyinen käytäntö
3.2 Kunnossapitotyötaulukko
3.2.1 Taulukon periaatteet
3.2.2 Taulukko


4 KORJAUSRAKENTAMISEN JA KUNNOSSAPIDON AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET
4.1 Tilastokeskuksen tilastot
4.1.1 Rakentaminen ja asuminen, Vuosikirja 1996
4.1.2 Asuntoyhteisöjen tilinpäätöstilasto
4.2 Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen tutkimukset
4.2.1 Korjausrakentaminen 1990
4.2.2 Aravavuokrakiinteistötutkimukset
4.2.3 Rakennusten huollon ja kunnossapidon taloudelliset perusteet
4.2.4 Vanhemmat tutkimukset
4.3 Muut tutkimukset
4.3.1 Ylläpitokustannusten tutkimuksia
4.3.2 Suomen Kiinteistöliiton tutkimukset
4.3.3 Muita tutkimuksia


5 TUTKIMUSAINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄT
5.1 Suomen rakennuskanta
5.1.1 Rakennustyypit
5.2 Tutkimusaineiston valinta
5.2.1 Valinnan kriteerit
5.2.2 Otoksen koko
5.2.3 Otoksen valinta
5.3 Tutkimusmenetelmät
5.3.1 Kiinteistöosakeyhtiöiden aineiston käsittely
5.3.2 Kaupungin ja kunnan aineiston käsittely


6 TUTKIMUKSEN TULOKSET
6.1 Kunnossapidon kustannukset tutkimusaineistossa
6.1.1 Liike- ja toimistorakennukset
6.1.2 Opetusrakennukset
6.1.3 Hoitoalan rakennukset
6.1.4 Koko tutkimusaineisto
6.2 Kunnossapitokustannusten jakauma korjaustoimenpiteittäin
6.2.1 Liike- ja toimistorakennukset
6.2.2 Opetusrakennukset
6.2.3 Hoitolan rakennukset
6.2.4 Koko tutkimusaineisto
6.3 Kunnossapitokustannusten jakauma rakennustyypeittäin
6.3.1 Tutkimuksen tuloksen laajennus
6.3.2 Tiedot muista rakennustyypeistä
6.3.3 Jakauma rakennustyypeittäin
6.4 Kunnossapitokustannukset koko maan rakennuskannassa
6.5 Tutkimuksen tulosten vertailu
6.5.1 Liike- ja toimistorakennukset
6.5.2 Opetusrakennukset
6.5.3 Hoitoalan rakennukset
6.5.4 Kunnossapitokustannusten jakauma korjaustoimenpiteittäin
6.5.5 Kunnossapitokustannusten jakauma rakennustyypeittäin
6.5.6 Koko maan rakennuskannan kunnossapitokustannukset
6.6 Esimerkki teollisuuden kunnossapidosta


7 YHTEENVETO
7.1 Tutkimuksen tulokset
7.1.1 Rakennusten kunnossapidon kokonaiskustannukset vuonna 1995
7.1.2 Kunnossapitokustannusten jakauma korjaustoimenpiteittäin
7.1.3 Kunnossapidon käsitteiden selkiinnyttäminen
7.2 Toimenpiteet


LÄHDELUETTELO

LIITTEET
Liite 1 Kiinteistöyhteisön tilipuite: tilikartta kiinteistön hoitokuluille.
Liite 2 Tampereen kaupungin kunnossapidon litterointi.
Liite 3 Suomen ja Pirkanmaan rakennuskanta /16/.
Liite 4 Tutkimusaineiston kohteet.